SITUAŢII FINANCIARE

la data și pentru exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2021

 

 

întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situații financiare

 

 

 

 

I.

Situația poziției financiare la 31 decembrie 2021

3

 

 

 

II.

Situația profitului și pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru anul

financiar încheiat la 31 decembrie 2021

4

 

 

 

III.

Situația modificării capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2021

5

 

 

 

IV.

Situația fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021

7

 

 

 

V.

Note explicative la situațiile financiare la 31 decembrie 2021

9

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2021

 

- Lei -

Denumire

Nota

31 decembrie

2021

31 decembrie

2020

ACTIVE

Active imobilizate

Imobilizări corporale

5

512.823.088

504.534.005

Imobilizări necorporale

6

6.941.740

4.313.253

Imobilizări financiare

7

411.171

1.111.921

Creanţe privind impozitul pe profit amânat

14

4.637.485

4.955.676

Total active imobilizate

 

524.813.484

514.914.855

Active curente

Stocuri

8

5.312.087

5.912.006

Creanțe comerciale și alte creanțe

9

48.922.158

40.260.134

Numerar și echivalente de numerar

10

191.751.271

198.257.333

Cheltuieli în avans

 

623.444

602.808

Total active curente

 

246.608.960

245.032.281

TOTAL ACTIVE

 

771.422.444

759.947.136

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

Capitaluri proprii

Capital social subscris și vărsat

11

28.569.842

28.569.842

Rezerve legale

11

5.713.968

5.713.968

Rezerve din reevaluare

11

18.360.121

20.931.765

Alte rezerve

11

517.047.601

500.269.257

Rezultatul reportat

11

46.288.764

40.678.977

Rezultatul exercițiului

11

51.928.770

60.846.759

Total capitaluri proprii

 

667.909.066

657.010.568

Datorii pe termen lung

Datorii comerciale pe termen lung

13

1.287.802

-

Datorii către angajați pe termen lung

13

16.628.683

19.864.043

Alte datorii pe termen lung

12

3.458.842

3.470.722

Total datorii pe termen lung

 

21.375.327

23.334.765

Datorii curente

Datorii comerciale

12

32.147.560

23.583.540

Impozit pe profit curent

12

2.049.325

738.139

Alte datorii

12

27.106.187

29.892.967

Datorii către angajați pe termen scurt

13

12.065.900

14.127.500

Provizioane pe termen scurt

13

8.769.079

11.259.657

Total datorii curente

 

82.138.051

79.601.803

Total datorii

 

103.513.378

102.936.568

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

 

771.422.444

759.947.136

                                                                                                               

Aceste situații financiare de la pagina 2 la pagina 57 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 21 martie 2022.                                       

Director General

 

Director Economic

Ing. Dorin Tudora

 

Ec. Sanda Toader

                                       

Notele atașate de la 1 la 24 constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

 

 

II.

SITUAȚIA PROFITULUI ȘI PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU ANUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

 

- Lei -

Denumire

Nota

31 decembrie

2021

31 decembrie

2020

Venituri din contracte

 

412.786.582

406.928.337

Alte venituri

 

40.684.781

40.707.357

Câștig din cedare active

 

4.914.629

-

Total venituri din exploatare

16

458.385.992

447.635.694

Cheltuieli privind stocurile

 

5.448.472

6.106.005

Cheltuieli cu energia și apa

 

16.552.710

12.465.234

Cheltuieli cu personalul

 

168.219.096

162.558.904

Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing

 

51.939.320

47.384.780

Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing

 

1.672.808

1.925.587

Ajustări de valoare privind activele curente

 

277.838

(346.944)

Cheltuieli privind prestațiile externe

 

109.775.835

107.481.861

Pierderi din cedare active

 

-

41.323

Ajustări privind provizioanele

 

(4.143.683)

(2.802.153)

Alte cheltuieli

 

50.906.821

47.804.980

Total cheltuieli din exploatare

17

400.649.217

382.619.577

Profit din exploatare

 

57.736.775

65.016.117

Venituri financiare

 

3.428.282

6.122.271

Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing

 

202.065

532.077

Alte cheltuieli financiare

 

127.759

153.711

Cheltuieli financiare

 

329.824

685.788

Profit financiar

18

3.098.458

5.436.483

Profit înainte de impozitul pe profit

 

60.835.233

70.452.600

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

14

9.155.006

9.176.821

Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat

 

(248.543)

429.020

PROFITUL EXERCIȚIULUI

 

51.928.770

60.846.759

Pierdere actuarială din actualizare beneficii acordate la pensionare

 

2.975.347

(2.160.408)

Surplus din reevaluare (Pierdere din depreciere) a imobilizărilor corporale)

 

-

2.376.682

Alte elemente de capitaluri proprii - rezultat reportat

 

408.156

-

Total alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere

 

3.383.503

216.274

Creștere netă rezervă cotă de modernizare

 

9.810.724

3.192.763

Total alte elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere

 

9.810.724

3.192.763

TOTAL ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

 

13.194.227

3.409.037

TOTAL REZULTAT GLOBAL

 

65.122.997

64.255.796

Rezultat pe acțiune

 

6,00

7,03

 

Aceste situații financiare de la pagina 2 la pagina 57 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 21 martie 2022.       

                       

Director General

 

Director Economic

Ing. Dorin Tudora

 

Ec. Sanda Toader

 

Notele atașate de la 1 la 24 constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

 

III.

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021

- Lei -

Denumire

Capital social

Rezerve legale

Rezerve din reevaluare

Alte rezerve

Rezultat reportat

Profit sau pierdere din exercițiu

Total capitaluri proprii

Soldul la 1 ianuarie 2021

28.569.842

5.713.968

20.931.765

500.269.257

40.678.977

60.846.759

657.010.568

Rezultatul net al perioadei

51.928.770

51.928.770

Câștig actuarial în perioadă

-

-

-

-

2.975.347

-

2.975.347

Surplus realizat din reevaluare

-

-

(2.571.644)

-

2.571.644

-

-

Alte elemente de capitaluri proprii - rezultat reportat

-

-

-

-

408.156

-

408.156

Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 - câștig nerealizat

-

-

-

-

(1.175.672)

-

(1.175.672)

Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 - câștig realizat

-

-

-

-

1.175.672

-

1.175.672

Repartizarea prevăzută de lege a profitului – scutirea de impozit a profitului reinvestit

-

-

-

1.484.680

47.138

(1.531.818)

-

Creștere netă rezervă cotă de modernizare

9.810.724

9.810.724

Total alte elemente ale rezultatului global

-

-

(2.571.644)

11.295.404

6.002.285

(1.531.818)

13.194.227

Total venit global aferent perioadei

-

-

(2.571.644)

11.295.404

6.002.285

50.396.952

65.122.997

Dividende cuvenite acționarilor

(392.498)

(59.314.941)

(59.707.439)

Distribuții prescrise

-

-

-

5.482.940

-

-

5.482.940

Total tranzacții cu proprietarii recunoscute direct în capitalurile proprii

-

-

-

5.482.940

(392.498)

(59.314.941)

(54.224.499)

Soldul la 31 decembrie 2021

28.569.842

5.713.968

18.360.121

517.047.601

46.288.764

51.928.770

667.909.066

 

 

 

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

 

- Lei -

Denumire

Capital social

Rezerve legale

Rezerve din reevaluare

Alte rezerve

Rezultat reportat

Profit sau pierdere din exercițiu

Total capitaluri proprii

Soldul la 1 ianuarie 2020

28.569.842

5.713.968

21.111.893

495.540.772

43.997.162

58.876.719

     653.810.356

Rezultatul net al perioadei

-

-

-

-

-

60.846.759

60.846.759

Pierdere actuarială în perioadă

-

-

-

-

(2.160.408)

-

(2.160.408)

Surplus din reevaluarea imobilizărilor corporale