Sistem de control intern managerial

headerpag-sistem

Conform cerințelor legale în vigoare privind controlul intern managerial (Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/ 2018, Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 republicată 2003, cu modificările și completările ulterioare), societatea CONPET SA aplică prevederile Codului controlului intern managerial.

În acord cu aceste reglementări:

– prin decizie a Directorului General al Conpet SA este constituită Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial.

– este elaborat şi aprobat „Codul de Etică și Integritate al Conpet SA”, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

– în cadrul societății este numit un consilier de etică și integritate prin decizie a Directorului General, iar personalul organizaţiei a semnat un angajament individual de respectare a regulilor de conduită etică și integritate cuprinse în documentul menționat.

Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice. În conformitate cu prevederile procedurii de sistem “Stabilirea obiectivelor CONPET S.A.”, sunt determinate obiective SMART la nivelurile şi funcţiile relevante.

Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui comisiei de monitorizare și este documentat în fișa procesului, diagrama de flux și procedura de sistem „Managementul riscurilor”.

Sunt identificate și evaluate riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor și sunt stabilite măsuri de control pentru atenuarea acestora, conform prevederilor documentelor procesului „Managementul riscurilor”.

În vederea consolidării sistemului de control intern managerial, Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, care se actualizează anual. Programul cuprinde elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, pentru fiecare standard cuprins în OSGG 600/ 2018.

Procesele identificate în cadrul sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, energie, anti-mită) şi procedurile formalizate pe activităţi sunt valorificate ca instrumente de control, elaborarea şi implementarea de proceduri noi pentru activităţile ce pot induce riscuri semnificative fiind o practică cunoscută de către toţi angajaţii.

Anual, se autoevaluează gradul de implementare al standardelor de control intern managerial şi se raportează în conformitate cu cerinţele legale în vigoare.

În urma evaluării sistemului de control intern managerial în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018, acesta a fost declarat conform la 31.12.2023, cu toate cele 16 standarde implementate.