Cadru de reglementare

headerpag-cadru

CONPET S.A. este o companie activă în privința reglementării cadrului juridic în care își desfășoară activitatea. În colaborare cu autorităţile de reglementare, am contribuit în repetate rânduri la elaborarea și adoptarea de acte normative care statuează poziția Societății.

Acte legislative relevante

Legea 31/1990 – Legea privind societatile
Legea 213/1998 – Legea Proprietății
H.G. 793/2002 – Acordul de Concesionare a Sistemului de Conducte
Legea 238/2004 – Legea Petrolului
O.U.G. 195/2005 privind Protectia Mediului
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
Regulamentul A.S.F. nr. 5-2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
Ordin Președinte ANRM nr. 334/26.10.2022 privind aprobare Contract Cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2023 publicat în MO Partea I nr. 1073 / 07 nov 2022
Ordin Președinte ANRM nr. 364/13.12.2022 privind aprobare tarife transport aplicabile cu 1 ianuarie 2023 publicat în MO Partea I nr. 1241/22.12.2022 pag.7-8
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.
HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001.
Ordin A.N.R.M. Nr. 196 din 10 octombrie 2006 privind aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului.
Ordinul Ministerului Economiei și Comerțului Nr. 47 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale

Legislația în domeniul HSEQ;
Regulamente și Instrucțiuni ale Autorității de Supraveghere Financiară

Reglementări interne

Norme interne de achiziţii publice
Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor
Decizii ale Consiliului de Administrație
Regulamentul de organizare și funcționare a Societăţii CONPET S.A.
Contractul Colectiv de Muncă
Contractul Individual de Muncă.