Dividende

În relaţia cu investitorii strategia noastră vizează creşterea valorii dividendului şi maximizarea randamentului capitalului investit.
În ultimii 6 ani, CONPET a distribuit dividende cu o rată cuprinsă intre 85 şi 93,3%, menţinând o rată de 85% şi în proiecţia bugetară pe următorii 2 ani.
Societatea înregistrează şi achită dividende repartizate din profitul net, numai după aprobarea situaţiilor financiare de către Adunarea Generala a Acţionarilor.

CONPET S.A. repartizează profitul în conformitate cu prevederile:

Legii nr.31/1990 republicată, privind societăţile;
Legii Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, art.19, alin. (3);
Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările ulterioare şi Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizarii profitului conform O.G. nr. 64/2001;
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli.

Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul de repartizat în urma încheierii exerciţiului financiar, sunt cei înregistraţi în Registrul consolidat al acţionarilor la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor.

În conformitate cu art. 1 alin. (3) din OG nr. 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, modificată prin O.U.G. nr. 47/ 2012, prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/ 1990, actualizată, cu modificările si completările ulterioare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul au obligaţia să vireze dividendele cuvenite acţionarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale.

În cazul dividendelor, Adunarea Generală a Acţionarilor stabileşte data plăţii într-o zi lucrătoare care să fie ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data AGA de stabilire a dividendelor, conform Regulamentului nr. 3/2015 al Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale.

Dividende suplimentare

Erata la Comunicatul din 25.10.2017 privind distribuirea si plata dividendelor

COMUNICAT privind distribuirea și plata dividendelor în valoare de 85 milioane lei

Dividende 2016 

COMUNICAT privind distribuirea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2016 de către CONPET S.A.

Dividende 2015

COMUNICAT privind distribuirea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2015 de către CONPET S.A.

Dividende 2014

COMUNICAT privind distribuirea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2014 de către CONPET S.A.