Sistem de control intern managerial

headerpag-sistem

Din luna ianuarie 2011 s-a constituit, prin decizia directorului general, un grup de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial pe baza standardelor internaţionale de control, având în vedere prevederile OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, republicat în M.O. Partea I nr. 469 din 5 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Anual, se autoevaluează gradul de implementare al standardelor internaţionale de control şi se raportează în conformitate cu cerinţele legale.

În raportul său asupra sistemului de control intern/managerial evaluat la 31.12.2014 în cadrul CONPET S.A., directorul general a declarat pe proprie răspundere că este un sistem parţial conform şi a luat măsuri pentru finalizarea implementării tuturor celor 25 de standarde.

A fost elaborat şi aprobat Codul de etică al societăţii CONPET S.A., a fost numit un consilier de etică prin decizie a directorului general, iar personalul organizaţiei a semnat un angajament individual de respectare a prevederilor Codului de etică.
În conformitate cu prevederile procedurii de sistem „Stabilirea obiectivelor CONPET S.A.”, sunt determinate obiective SMART la nivelurile şi funcţiile relevante.

Obiectivele specifice sunt stabilite având în vedere misiunea organizaţiei şi obiectivele strategice din Planul de Administrare 2014 – 2017, ţinând cont de toate obiectivele generale definite în documentaţia SMI, în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă. Sunt identificate riscurile de nerealizare a obiectivelor, conform prevederilor procedurii de sistem „Managementul riscurilor”.

Procesele identificate încă din 2007 la implementarea sistemului de management integrat şi procedurile formalizate pe activităţi au fost valorificate ca instrumente de control, elaborarea şi implementarea de proceduri noi pentru activităţile cu riscuri fiind o practică cunoscută de către toţi angajaţii.

În data de 12.06.2015, Secretarul General al Guvernului a emis Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, care cuprinde 16 standarde şi înlocuieşte OMFP 946/2005 republicat 2011. În scopul implementării prevederilor OSGG 400/2015 grupul de lucru, constituit pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, are responsabilitatea cuprinderii noilor cerinţe în programul de implementare revizuit.